ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS MEESTERADVIES (versie april 2017)

HENDRIKS MEESTERADVIES is een eenmanszaak als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68385730. HENDRIKS MEESTERADVIES werkt met algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1  ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HENDRIKS MEESTERADVIES en een Opdrachtgever waarop HENDRIKS MEESTERADVIES deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op derden, door onder begrepen eventuele medewerkers van HENDRIKS MEESTERADVIES, die voor de uitvoering van overeenkomsten door HENDRIKS MEESTERADVIES (moeten) worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing.
HENDRIKS MEESTERADVIES en de Opdrachtgever zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaats vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden,

6. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan zal de uitleg moeten plaats vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden,

7. Als HENDRIKS MEESTERADVIES niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HENDRIKS MEESTERADVIES in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2  OFFERTES

1. Alle offertes van HENDRIKS MEESTERADVIES zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend, als het product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.

2. HENDRIKS MEESTERADVIES kan niet aan zijn offertes worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Als de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HENDRIKS MEESTERADVIES anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HENDRIKS MEESTERADVIES niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3  CONTRACTDUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST, PRIJSVERHOGING

1. De overeenkomst tussen HENDRIKS MEESTERADVIES en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever HENDRIKS MEESTERADVIES daarom schriftelijk in gebreke te stellen. HENDRIKS MEESTERADVIES dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. HENDRIKS MEESTERADVIES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Als door HENDRIKS MEESTERADVIES, of door HENDRIKS MEESTERADVIES ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. HENDRIKS MEESTERADVIES is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HENDRIKS MEESTERADVIES de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HENDRIKS MEESTERADVIES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HENDRIKS MEESTERADVIES worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HENDRIKS MEESTERADVIES zijn verstrekt, heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan HENDRIKS MEESTERADVIES ter beschikking heeft gesteld. HENDRIKS MEESTERADVIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HENDRIKS MEESTERADVIES is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HENDRIKS MEESTERADVIES zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Het tarief zal in elk geval jaarlijks met de inflatie worden gecorrigeerd en HENDRIKS MEESTERADVIES behoudt zich het recht voor om deze prijswijziging op bestaande opdrachten door te voeren.

10. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HENDRIKS MEESTERADVIES bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HENDRIKS MEESTERADVIES op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HENDRIKS MEESTERADVIES een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Als de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HENDRIKS MEESTERADVIES gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HENDRIKS MEESTERADVIES daardoor direct of indirect ontstaan.

13. Als HENDRIKS MEESTERADVIES met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14. Als de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij HENDRIKS MEESTERADVIES op dat moment alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op HENDRIKS MEESTERADVIES rustende verplichting ingevolge de wet;
als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 4   OPSCHORTING, ONTBINDING, EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. HENDRIKS MEESTERADVIES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HENDRIKS MEESTERADVIES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet  zal nakomen, als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HENDRIKS MEESTERADVIES kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is HENDRIKS MEESTERADVIES bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HENDRIKS MEESTERADVIES kan worden gevergd.

3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HENDRIKS MEESTERADVIES op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als HENDRIKS MEESTERADVIES de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Als HENDRIKS MEESTERADVIES tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

5. Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HENDRIKS MEESTERADVIES, zal HENDRIKS MEESTERADVIES in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor HENDRIKS MEESTERADVIES extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HENDRIKS MEESTERADVIES anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HENDRIKS MEESTERADVIES vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HENDRIKS MEESTERADVIES op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Als de Opdrachtgever een geplaatste order of getekende offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de eventueel daarvoor bestelde zaken, vermeerderd met de eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5  OVERMACHT

1. HENDRIKS MEESTERADVIES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HENDRIKS MEESTERADVIES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HENDRIKS MEESTERADVIES niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HENDRIKS MEESTERADVIES of van derden daaronder begrepen. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HENDRIKS MEESTERADVIES zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. HENDRIKS MEESTERADVIES kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover HENDRIKS MEESTERADVIES tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6  BETALING, INCASSOKOSTEN, BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HENDRIKS MEESTERADVIES aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HENDRIKS MEESTERADVIES aangegeven. HENDRIKS MEESTERADVIES is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van 1% per maand verschuldigd zonder eerdere aanzegging, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HENDRIKS MEESTERADVIES kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HENDRIKS MEESTERADVIES kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HENDRIKS MEESTERADVIES verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als HENDRIKS MEESTERADVIES echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Vooruitbetaling, of een andere vorm van zekerheidstelling, kan ook na het totstandkomen van de overeenkomst, door HENDRIKS MEESTERADVIES worden afgedwongen bij de Opdrachtgever, ten genoegen van het zekerheid te stellen voor de betaling van het overeengekomen bedrag, als dit naar het oordeel van de HENDRIKS MEESTERADVIES geboden is. Zolang deze zekerheid niet behoorlijk is gesteld, is HENDRIKS MEESTERADVIES gerechtigd levering of de deinst uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan opdrachtgeversverplichting zijn deel van de overeenkomst na te kome en de HENDRIKS MEESTERADVIES schadeloos te stellen.

Artikel 7  AANSPRAKELIJKHEID

1. Als HENDRIKS MEESTERADVIES aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. HENDRIKS MEESTERADVIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HENDRIKS MEESTERADVIES is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Als HENDRIKS MEESTERADVIES aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HENDRIKS MEESTERADVIES beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid op grond van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of andere rechtsgrond van HENDRIKS MEESTERADVIES is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval. Als om welke reden dan ook er op grond van het voornoemde door de aansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering.

5. HENDRIKS MEESTERADVIES is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de opdracht, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van HENDRIKS MEESTERADVIES voor die schade..

7. HENDRIKS MEESTERADVIES is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HENDRIKS MEESTERADVIES aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HENDRIKS MEESTERADVIES toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HENDRIKS MEESTERADVIES is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8  ANNULERING

Als de Opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, voor zover deze het bedrag van voormelde annuleringskosten overschrijdt.

Artikel 9  VRIJWARING

1. De Opdrachtgever vrijwaart HENDRIKS MEESTERADVIES voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HENDRIKS MEESTERADVIES toerekenbaar is. Als HENDRIKS MEESTERADVIES om die reden door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden HENDRIKS MEESTERADVIES zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

2. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HENDRIKS MEESTERADVIES, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HENDRIKS MEESTERADVIES en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10  INTELLECTUELE EIGENDOM

1. HENDRIKS MEESTERADVIES behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van HENDRIKS MEESTERADDVIES dan ook niet toegestaan door of namens HENDRIKS MEESTERADVIES geproduceerde adviezen, reglementen, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaarmaken en/of exploiteren.

2. HENDRIKS MEESTERADVIES heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan behoudt HENDRIKS MEESTERADVIES het recht voor op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, alsmede € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HENDRIKS MEESTERADVIES om naast deze boetes (volledige) schadevergoeding te vorderen, onverminderd alle overige rechten van HENDRIKS MEESTERADVIES.

Artikel 11  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HENDRIKS MEESTERADVIES partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van HENDRIKS MEESTERADVIES is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HENDRIKS MEESTERADVIES het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12  WIJZIGING VOORWAARDEN EN VINDBAARHEID

1. HENDRIKS MEESTERADVIES is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van HENDRIKS MEESTERADVIES.

Locatie

Blauwgraspad 27
6841 BL Arnhem

Contact

kim@hendriks-meesteradvies.nl

Gegevens

Kvk nr: 68385730
Btw nr: NL165219853B01
Algemene voorwaarden
Privacy- en cookieverklaring

 

Webdesign by Studio Marte Methorst | Alle rechten voorbehouden | © 2018