Er kunnen verschillende situaties zijn waarin je het niet eens bent met een genomen besluit door de overheid, zoals de Belastingdienst, een gemeente, provincie of waterschap. Laat jij misschien ook kansen schieten om op te komen voor je rechten omdat je geen flauw benul hebt hoe je dit moet aanpakken?

Dit artikel gaat over de stappen die je kunt nemen. Ik stip eerst een aantal voorbeeldsituaties aan, waarna ik jou per situatie een aantal handvatten aanreik om gebruik te maken van de middelen die tot je beschikking staan.

Voorbeeldsituaties

  1. Je hebt netjes aangifte gedaan bij de Belastingdienst en een paar weken later ontvang je een aanslag.Of je even een flink bedrag wilt overmaken, terwijl je zeker weet dat het nooit zo’n hoog bedrag kan zijn;
  2. De buren hebben een vergunning gekregen voor een uitbouw in hun achtertuin. Deze uitbouw zal zo groot zijn dat jij niet meer in de tuin kunt genieten van de zon;
  3. De gemeente heeft aangekondigd het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor het mogelijk wordt een kroeg te beginnen aan het einde van je straat. Je bent bang voor veel overlast.

Per situatie geef ik hieronder aan welke middelen tot je beschikking staan om het genomen besluit aan te vechten. Deze middelen heten rechtsmiddelen.

Wat kun je hiertegen doen?

Ad 1. In de eerste situatie kun je bezwaar maken tegen de aanslag. Achterop de brief staat vaak aangegeven hoe je dit moet doen. Het is belangrijk op tijd in actie te komen. Binnen zes weken moet je een bezwaarschrift indienen bij het overheidsorgaan (in dit geval dus de Belastingdienst) dat de beslissing heeft genomen. Dit bezwaarschrift moet het volgende bevatten:

  • je naam en adres;
  • de datum van indiening;
  • de beschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt (= de aanslag);
  • de redenen van je bezwaar;
  • en je handtekening (dit kan in sommige gevallen een digitale handtekening zijn).

De norm is dat je binnen zes weken een reactie ontvangt. Bezwaar maken is gratis en kun je zelf doen zonder jurist of advocaat.

Ad 2. De tweede situatie is wat ingewikkelder, omdat je het niet om jouw aanvraag of aanslag gaat, maar om die van je buren. In dat geval kun je nog steeds bezwaar maken maar moet je aanvullend kunnen aantonen dat je belanghebbende bent (geraakt wordt) door het besluit dat gericht is aan je buren. Het kan zijn dat je wordt opgeroepen om je verhaal te vertellen bij een bezwaarcommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die het bezwaar van jou en het besluit van het betreffende overheidsorgaan beoordeeld en daarover een advies uitbrengt. Het betreffende overheidsorgaan neemt vervolgens een nieuw besluit of laat het oude in stand. Ze kunnen met het advies van de bezwaarcommissie meegaan, maar dat hoeft niet.
Krijg je geen gelijk? Dan kun je beroep instellen bij de rechter of daarna zelfs in bepaalde gevallen in hoger beroep. Denk eraan dat je griffiegeld (geld dat je vooraf moet betalen) moet betalen om een zaak aan een rechter voor te leggen. Maar het kan het wel waard zijn om je gelijk te halen! De verliezer kan veroordeeld worden de gemaakte kosten van de winnaar te vergoeden. Ook in deze fase heb je niet perse een jurist of advocaat nodig, maar dit is wel heel zinvol omdat die de haalbaarheid kan beoordelen en de juiste juridische gronden kent. 

Ad 3. In de laatste situatie is niet de eerste stap bezwaar indienen, maar het indienen van een zienswijze. Het gaat namelijk nog niet om een definitief besluit maar om een voornemen tot het wijzigen van een bestemmingsplan. Dat de gemeente eerst een aankondiging doet van de wijziging is een signaal dat een uitgebreidere procedure wordt gevolgd en betrokkenen vooraf om hun mening wordt gevraagd. Een voornemen is juridisch gezien geen besluit (er zijn niet direct rechtsgevolgen aan verbonden) en daarom kan geen bezwaar worden gemaakt. Het juiste rechtsmiddel is het indienen van een zienswijze. Dit is een lichtere vorm van een bezwaarschift. Gevolg van deze procedure is dat bezwaar vervalt en tegen de definitieve wijziging beroep moet worden ingediend.

Iedere situatie is uniek

Houd rekening met het feit dat iedere situatie uniek is. Ik adviseer je om goed na te gaan welke rechten je hebt om op te komen tegen een besluit. In een besluit van een overheidsorgaan staat altijd vermeld op welke manier je kunt opkomen tegen het besluit en bij welk orgaan je dat moet doen. Dat kan dus zijn: zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep. De organen kunnen onder andere zijn: heffingsambtenaar, college van B&W, rechtbank, De Afdeling Bestuursrechtspraak van State etc.

Kom je er zelf niet uit, schakel dan de hulp in van een jurist.

⇢ Heb jij zelf al eens bezwaar gemaakt of beroep ingediend? Wat zijn jouw ervaringen? Laat een reactie hieronder. Ik vind het leuk om te lezen!